March 2007
Sunday Monday Tuesday wednesday Thursday Friday Saturday
        1 2 3
        Kathmandu Kathmandu-Varanasi
on Indian Airlines
2:10pm-2:50pm
Varanasi
4 5 6 7 8 9 10
Varanasi-Agra
by train
Taj Mahal Agra-Jaipur Jaipur Jaipur-Delhi Delhi Delhi-Milan
Depart 2:50am
Arrive 7:40am

Milan-Instanbul
Depart 9:50am
Arrive 1:35pm
11 12 13 14 15 16 17
        Istanbul-Amst'dam
Depart 5:25am
Arrive 8:10am

A'dam-Cape Town
Depart 9:45am
Arrive 10:15pm
   
18 19 20 21 22 23 24
  Cape Town-A'Dam
Depart 11:45pm
Arrive 10:45am 3/20
A'dam-Paris
Depart 12:15pm
Arrive 1:30pm

Paris-LA
Depart 4:30pm
Arrive 7:55pm
       
25 26 27 28 29 30 31
           
February 2007 Home April 2007